Västkusten

fotograf :: Joakim Andersson

Copyright ©

Undervattensfoto - Västkusten

 

Med Sveriges västkust syftas oftast Hallands, Västergötlands och Bohusläns kust mot Kattegatt och Skagerrak.


Skagerrak har liknande förhållanden som Atlanten med syrerikt vatten och en salthalt på ungefär 35 promille. Fauna och flora påminner mycket om Nordsjön och de har ungefär samma artrikedom med drygt 130 fiskarter.


Kattegatt däremot påverkas av Östersjöns bräckta vatten och vattnet skiktar sig mellan salt och sött. Ytvattnet har en salthalt på mellan 15-30 promille. Växt- och djurlivet påverkas av den lägre salthalten och därför är det många arter från Skagerrak som inte finns i Kattegatts sötare vatten.


För att jämföra växt- och djurarternas antal inom de båda områdena så har Skagerrak ca 1 500 arter och Kattegatt drygt 800 (i Östersjön söder om Gotland finns endast drygt 70 arter).